Folgas

Wanneer

Zaterdag

Area

Rock Church

Aanvang

Folgas

Feesttinte, festival, theater as kroeg, de Fryske countryrock fan Folgas stiet oeral as in hûs. Machtige meistampers die’t de tinte op ‘e kop sette. Mar ek moaie lytse ferskes oer ’t libben yn de “Fryske country”. Net te yngewikkeld mar wol nijsgjirrich. Herkenber, meisjongber, en altiid FOLGAS!Feesttent, festival, theater of kroeg, de Friestalige countryrock van Folgas staat overal als een huis. Machtige meestampers die de tent op z’n kop zetten. Maar ook mooie kleine liedjes over het leven in de “Fryske country”. Niet te ingewikkeld maar wel interessant. Herkenbaar, meezingbaar en altijd FOLGAS!

vrijdag

12 april 2024
16.00-02.00 uur
€39,95
bestel

zaterdag

13 april 2024
15.00-02.00 uur
€44,95
bestel

Weekend

12 & 13 april 2024

€75,-
bestel
tickets
tickets

vrijdag

12 april 2024
16:00 - 02:00 uur
€39,95
bestel

zaterdag

13 april 2024
15:00 - 02:00 uur
€44,95
bestel

weekend

12-13 april 2024
€75,-
bestel